درباره پروژه

مدرسه تالاب فضایی برای آشنایی با مفاهیم تالابی است.

مدرسه تالاب فن آموزی با فرآیند آموزشی پیوسته با مواد گوناگون است که یکدیگر را تکمیل نموده و حواس دیداری، شنیداری و لمسی دانش آموزان را درگیر می کند.
این فضا شامل مجموعه تصاویر، آزمایشگاه و فضای بازی است. ماز ابتدایی، فضایی شبیه سازی شده از تصاویر مربوط به تالاب، تنوع زیستی، ارزش ها و کارکردها، مسایل، مشکلات و تهدیدهای تالاب است که توسط جمعی از داوطلبان موسسه نقاشی شده است. (بزرگ ترین فن آموز نقاشی شده ایران)
آموزشگران در مسیر به شیوه روایی و داستانی دانش آموزان را با این مباحث آشنا می کنند و به انتقال مفاهیم از راه گفتگو می پردازند.
در بین راه برای درگیر کردن بیش تر ذهن کودکان و کمک به ساده سازی مفاهیم، آزمایشگاهی مستقر، و آموزشگرانی که با کمک دانش آموزان آزمایش های مربوطه را انجام می دهند.
در بخش مسئولیت اجتماعی (گفتگو درباره رد دست ) از دانش آموزان خواسته می شود تا مسئولیت خود درباره تالاب را در برگه هایی نوشته و در مکان ایجاد شده، بچسباند.
پس از چند بازی برای تمرین و تکرار مباحث آموخته، دانش آموزان هنگام خروج هدایایی نیز دریافت می کنند.
بحران فزاینده موجود در منابع آبی کشور، فشارها بر منابع تالابی و بخصوص تالاب¬های آب شیرین را افزایش داده است، بنابراین لازم است که شهروندان و جوامع محلی حاشیه تالاب در این راستا بدانند و درست عمل کنند و در این راه آموزش و توان-افزایی یکی از موثرترین روش های دستیابی به پایداری توسعه است.
تالاب¬ها یکی از اکوسیستم های ارزشمند و حیات بخش هستند که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معاش مردم دارند. تالاب ها به عنوان بانک ژن، تامین¬کننده آب¬شیرین، تعدیل کننده آب و هوا و ... هستند. اما در سال های کنونی با مسایل و مشکلات زیادی از سوی جوامع انسانی روبرو هستند. این امر لزوم توجه به این منبع غنی و حفاظت از آن را دو چندان می کند.
پروژه مدرسه تالاب با هدف آگاهی رسانی به مردم بویژه کودکان به عنوان قشر آموزش پذیر و وارثان آینده این منابع اولین بار در سال 1393 در شهر بوشهر (برای دانش آموزان کلاس های 4، 5 و 6 شهر بوشهر و کلیه دانش آموزان روستای کره بندی در حاشیه تالاب حله) برگزار شد.
امسال نیز به منظور گسترش پهنه آموزش برای دانش آموزان کلاس های 4و 5و 6 شهر رشت برگزار می شود.

خروجی ها:
- آموزش حداقل 8000 دانش آموز و پس از آن آموزش دانش آموزان 20 استان تالابی کشور
کتاب کودکان و تالاب
- تشکیل حداقل 4 گروه دانش آموزی حامی تالاب
- با انتقال پیام به خانواده ها، دوستان و سایرین، بخشی از کودکان به آموزشگران و مبلغان محیط زیستی فعال تبدیل می شوند (پیش بینی 1000 دانش¬آموز با توجه به برنامه های گذشته)