مدرسه تالاب فضایی برای آشنایی با مفاهیم تالابی است.

مدرسه تالاب فضایی برای آشنایی با مفاهیم تالابی است.
مدرسه تالاب فن آموزی با فرآیند آموزشی پیوسته با مواد گوناگون است که یکدیگر را تکمیل نموده و حواس دیداری، شنیداری و لمسی دانش آموزان را درگیر می کند.
مدرسه تالاب فن آموزی با فرآیند آموزشی پیوسته با مواد گوناگون است که یکدیگر را تکمیل نموده و حواس دیداری، شنیداری و لمسی دانش آموزان را درگیر می کند.
این فضا شامل مجموعه تصاویر، آزمایشگاه و فضای بازی است. ماز ابتدایی، فضایی شبیه سازی شده از تصاویر مربوط به تالاب، تنوع زیستی، ارزش ها و کارکردها، مسایل، مشکلات و تهدیدهای تالاب است که توسط جمعی از داوطلبان موسسه نقاشی شده است. (بزرگ ترین فن آموز نقاشی شده ایران)
آموزشگران در مسیر به شیوه روایی و داستانی دانش آموزان را با این مباحث آشنا می کنند و به انتقال مفاهیم از راه گفتگو می پردازند.
در بین راه برای درگیر کردن بیش تر ذهن کودکان و کمک به ساده سازی مفاهیم، آزمایشگاهی مستقر، و آموزشگرانی که با کمک دانش آموزان آزمایش های مربوطه را انجام می دهند.
در بخش مسئولیت اجتماعی (گفتگو درباره رد دست ) از دانش آموزان خواسته می شود تا مسئولیت خود درباره تالاب را در برگه هایی نوشته و در مکان ایجاد شده، بچسباند.
پس از چند بازی برای تمرین و تکرار مباحث آموخته، دانش آموزان هنگام خروج هدایایی نیز دریافت می کنند.
بحران فزاینده موجود در منابع آبی کشور، فشارها بر منابع تالابی و بخصوص تالاب¬های آب شیرین را افزایش داده است، بنابراین لازم است که شهروندان و جوامع محلی حاشیه تالاب در این راستا بدانند و درست عمل کنند و در این راه آموزش و توان-افزایی یکی از موثرترین روش های دستیابی به پایداری توسعه است.
تالاب¬ها یکی از اکوسیستم های ارزشمند و حیات بخش هستند که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معاش مردم دارند. تالاب ها به عنوان بانک ژن، تامین¬کننده آب¬شیرین، تعدیل کننده آب و هوا و ... هستند. اما در سال های کنونی با مسایل و مشکلات زیادی از سوی جوامع انسانی روبرو هستند. این امر لزوم توجه به این منبع غنی و حفاظت از آن را دو چندان می کند.
پروژه مدرسه تالاب با هدف آگاهی رسانی به مردم بویژه کودکان به عنوان قشر آموزش پذیر و وارثان آینده این منابع اولین بار در سال 1393 در شهر بوشهر (برای دانش آموزان کلاس های 4، 5 و 6 شهر بوشهر و کلیه دانش آموزان روستای کره بندی در حاشیه تالاب حله) برگزار شد.
امسال نیز به منظور گسترش پهنه آموزش برای دانش آموزان کلاس های 4و 5و 6 شهر رشت برگزار می شود.

خروجی ها:
- آموزش حداقل 8000 دانش آموز و پس از آن آموزش دانش آموزان 20 استان تالابی کشور
کتاب کودکان و تالاب
- تشکیل حداقل 4 گروه دانش آموزی حامی تالاب
- با انتقال پیام به خانواده ها، دوستان و سایرین، بخشی از کودکان به آموزشگران و مبلغان محیط زیستی فعال تبدیل می شوند (پیش بینی 1000 دانش¬آموز با توجه به برنامه های گذشته)